Οργανωτική Δομή

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αποτελεί υπηρεσία της Ενότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 436/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαρθρώνεται ως εξής (ΦΕΚ 2122/2011):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών
2. Τμήμα Τοπογραφικών − Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων
3. Τμήμα Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου
4. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
5. Τμήμα Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης – Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις του Δήμου, για τη βελτίωση της ποιότητας του Πολεοδομικού ιστού της περιοχής Ηρακλείου, της κυκλοφορίας και της αστικής συγκοινωνίας, καθώς και  της ποιότητας των οικοδομών της πόλης, σύμφωνα και με τις γενικότερα ισχύουσες προδιαγραφές που θεσπίζει η πολιτεία (Γ.Ο.Κ. κ.λπ.) Το αντικείμενο της Διεύθυνσης υλοποιείται με τη δραστηριοποίηση των προαναφερθέντων διοικητικών ενοτήτων.