ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του αρχείου.
Τα αντίγραφα από φακέλους οικοδομικών αδειών θα χορηγούνται μόνον κατόπιν πρωτοκολλημένου αιτήματος του ενδιαφερομένου. Μπορείτε εύκολα να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα με κωδικούς TaxisNet στον ιστότοπο του Δήμου [https://www.heraklion.gr/e-services/e-aithmata/e-services.html] επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών».
Στο ηλεκτρονικό αίτημα είναι ευχερέστερη η επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον αιτούντα και κατά περίπτωση είναι δυνατή η απάντηση προς τον αιτούντα μέσω της θυρίδας πολίτη https://www.heraklion.gr/my-requests.html

Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:
• ο αριθμός/έτος της οικοδομικής αδείας,
• η περιοχή/θέση της οικοδομικής αδείας,
• e-mail του αιτούντα για επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων.