Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 554/29-01-2021 απόφασης Δ/νσης Δασών με θέμα: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Αρχική σελίδα / Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 554/29-01-2021 απόφασης Δ/νσης Δασών με θέμα: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 554/29-01-2021 απόφασης Δ/νσης Δασών με θέμα: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 554/29-01-2021 απόφασης Δ/νσης Δασών με θέμα: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 1401/10-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΖΜ5ΟΡ1Θ-ΒΡΘ) τροποποιητική απόφαση της Δ/νσης Δασών άλλαξαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 16 Μαΐου 2022 (για τους κατοικούντες στην αλλοδαπή 06 Ιουνίου 2022)