Αρμοδιότητες

Αρχική σελίδα / Αρμοδιότητες
 • Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών του δομημένου χώρου στην πόλη που έχουν σχέση με θέματα: Ρυθμιστικού − Πολεοδομικού − Ρυμοτομικού Σχεδιασμού, Οικιστικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικής μορφής Κτισμάτων, Περιβάλλοντος και προστασίας Περιβάλλοντος.
 • Τεκμηρίωση των προηγουμένων αδυναμιών, τήρηση σχετικού αρχείου και συνεχής ενημέρωση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών.
 • Έλεγχος εφαρμογής των αποφάσεων του Δήμου πού έχουν σχέση με τη ρύθμιση πολεοδομικών − ρυμοτομικών και οικιστικών προβλημάτων.
 • Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται − καταγράφονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. Σχεδιασμός και εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου, μέσα στα όριά του, για τη βελτίωση της κατάστασης σε πολεοδομικά, ρυμοτομικά, οικιστικά, κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα − αιτήματα.
 • Στα πλαίσια των προηγούμενων προγραμμάτων, εκπόνηση μελετών που αφορούν:
  • Στην πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης με την τροποποίηση − επέκταση του αντίστοιχου σχεδίου.
  • Στην αρχιτεκτονική μορφή και ανάδειξη κτιρίων ή μνημείων της πόλης.
  • Στην κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων.
  • Στις προδιαγραφές και το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών.
  • Στον καθορισμό γενικών κατευθύνσεων και πολιτικής για διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων. Οι αντίστοιχες μελέτες και έργα υλοποιούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, με βάση τις προηγούμενες κατευθύνσεις.
 • Εισήγηση ανάθεσης σε τρίτους και επίβλεψη εκπόνησης ανάλογων μελετών που εκπονούνται από τρίτους.
 • Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικειμένου Υπηρεσίες για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικού, αστικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού που απασχολούν την πόλη.
 • Με βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των σχετικών μελετών εισήγηση αποφάσεων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής, για τη βελτίωση των πολεοδομικών, ρυμοτομικών, οικιστικών, κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών προβλημάτων της πόλης.
 • Επιτήρηση εφαρμογής των προηγουμένων αποφάσεων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής και ενημέρωσης της Διεύθυνσης.
 • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  • Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
  • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
  • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  • Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής, διορθωτικών πράξεων αυτών και μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής.
  • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
  • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν., και βεβαιώσεις υψομέτρων των οδών των Σχεδίων Πόλεως για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εφαρμογής του στο έδαφος κατ’ άρθρο 156 Κ.Β.Π.Ν.
 • Κοινοποίηση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 του Ν. 1337/83) στα οικόπεδα των οποίων έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.
 • Βεβαιώσεις της παρ. 7α του άρθρου 9 και της παρ. 5α1 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 για τα οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και πρόκειται να μεταβιβασθούν.
 • Προσκλήσεις προς τους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων οικοπέδων μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής για τις διανοίξεις των κοινόχρηστων χώρων.
 • Τήρηση των σχετικών διαδικασιών για την σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, τακτοποιήσεων και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας όπως προβλέπεται από το από 17−7/6−8−1923 Ν. Διάταγμα και όπως συμπληρώθηκε.
 • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για την είσπραξη οφειλών λόγω ρυμοτομίας όπου επισπεύδει ο Δήμος την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και καταβάλει τις αποζημιώσεις, καθώς και τις οφειλές λόγω προσκύρωσης καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.
 • Έλεγχο των υπό έκδοση αδειών για οφειλές λόγω ρυμοτομίας στις περιπτώσεις που ο Δήμος επισπεύδει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης.
 • Κατάρτιση φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προσωρινό ή οριστικό ή τον συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτριωμένων οικοπέδων λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 23 αντίστοιχα του Ν. 2882/2001.
 • Προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 • Βεβαιώσεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα για οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 43 του Ν. 1337/83 και το Π.Δ. 20−8−85 (ΦΕΚ 414/Δ΄/85) στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί η πράξη εφαρμογής, για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Οικοδομησιμότητα οικοπέδων που αποκλείονται από τις οδούς των εγκεκριμένων σχεδίων άρθρα (43, 44, 45) του Ν.Δ. 17−7−1923.
 • Αναγνώριση οδών προϋφισταμένων του έτους 1923 στα εγκεκριμένα σχέδια πόλης, άρθρο 20 του Ν.Δ. 17-7-1923.
 • Αναγνώριση δημοτικών δρόμων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 24/31−5−85 (ΦΕΚ 270/Δ΄/85).
 • Προέλεγχος οικοδομικών αδειών και πρωτοκόλλησή τους.
 • Έλεγχος των τεχνικών μελετών και των λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος ορθής εφαρμογής των οικοδομικών αδειών.
 • Έκδοση διαφόρων βεβαιώσεων που σχετίζονται με την ύπαρξη της οικοδομικής άδειας και την κανονική εφαρμογή των τεχνικών μελετών που περιλαμβάνει.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων κυρίας χρήσεως, κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955, συνδέσεως με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.ά.
 • Καταγραφή και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων κτισμάτων στην περιοχή του Δήμου.
 • Εισήγηση μέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης (πρόληψη, κατεδάφιση νομιμοποίηση, επιβολή προβλεπόμενων ποινών).
 • Τήρηση των διαδικασιών που έχουν σχέση με την κατεδάφιση, νομιμοποίηση και την επιβολή διοικητικών και χρηματικών ποινών που έχουν σχέση με την αυθαίρετη δόμηση.
 • Τήρηση του Δημοτικού Αρχείου Πολεοδομικών Σχεδίων και Διαταγμάτων.
 • Τήρηση του Αρχείου οικοδομικών αδειών, διορθωτικών πράξεων, πράξεων προσκύρωσης.
 • Τήρηση του Αρχείου Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου.
 • Παροχή υπηρεσιών Γραμματείας της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών (πρωτοκόλληση − διεκπεραίωση εισερχομένων − εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων).
 • Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες που αφορούν την ισχύουσα νομοθεσία και τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης (Σχέδιο πόλης, πράξεις εφαρμογής, αναλογισμού, όρια οικισμών, οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα κ.λπ.).
 • Χορήγηση αντιγράφων σχετικά με τα σχέδια πόλης (επεκτάσεις, Γ.Π.Σ., πράξεις εφαρμογής, αναλογισμού, διορθωτικές, οικισμοί κ.λπ.).
 • Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή του ΓΟΚ και των ειδικότερων διατάξεων που σχετίζονται με την οικοδόμηση στην πόλη.
 • Μηχανοργάνωση όλων των τμημάτων σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου Ηρακλείου με το Εθνικό Κτηματολόγιο.